Artsento

Regulamin

Regulamin zakupów w sklepie internetowym artsento.pl

 1. Regulamin zakupów w sklepie internetowym artsento.pl

obowiązujący od [01.03.2023]

§ 1

Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie

 1. pl/Sklep internetowy – to sklep internetowy, prowadzony przez przedsiębiorców: Darię Ziółkowską i Mateusza Ziółkowskiego, prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą: ARTSENTO s.c. Daria Ziółkowska, Mateusz Ziółkowski z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Jana Kasprowicza 23, 43-502 Czechowice-Dziedzice, NIP: 6521749637, REGON: 520043165, z którymi Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym: kontakt@artsento.pl, a ponadto Sprzedający umożliwiają kontakt za pośrednictwem kanałów społecznościowych poprzez: profil na Facebook: @Kamienie.artsento oraz Instagram: @kamienie.artsento. Sklep artsento.pl prowadzony jest w języku polskim i jest dostępny w domenie artsento.pl. Za jego pośrednictwem, po spełnieniu warunków przewidzianych w Regulaminie, Użytkownik uzyskuje możliwość składania Zamówienia.
 2. Sprzedający – Daria Ziółkowska i Mateusz Ziółkowski, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą: ARTSENTO s.c. Daria Ziółkowska, Mateusz Ziółkowski, ul. Jana Kasprowicza 23, 43-502 Czechowice-Dziedzice.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z serwisu; (ew. która dokonuje Zamówienia w ramach sklepu artsento.pl)
 4. Kupujący/Składający zamówienie – Użytkownik, który w oparciu o podjęte czynności techniczne złożył Zamówienie;
 5. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa Zamówienie w Sklepie internetowym;
 1. Przedsiębiorca-konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 1. Towar – rzecz ruchoma, która może być przedmiotem Umowy i jest oferowana w sklepie internetowym artsento.pl;
 1. Konto – pole zawierające dane w zakresie przeprowadzonych transakcji oraz instrument służący bezpośrednio do realizacji Zamówień składanych przez Kupujących;
 1. Oferta – oferta zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru, za określoną cenę, uregulowana w dyspozycji art. 66-70 kodeksu cywilnego. Oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu oraz terminu realizacji zamówienia;
 2. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży zawierające określone przez Kupującego parametry kupowanego Towaru wyszczególnione w Zamówieniu. Po określeniu parametrów, w tym ilości kupowanego Towaru system artsento.pl w sposób automatyczny zamieści dodatkowe informacje dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące ceny sprzedaży, zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu oraz terminu realizacji zamówienia;
 3. Koszyk – narzędzie systemowe umożliwiające gromadzenie wybranych ofert lub złożonych zamówień w jednym miejscu oraz podgląd wartości zakupów. Koszyk tworzony jest automatycznie w chwili kliknięcia opcji „Dodaj do koszyka” przynajmniej jednego towaru. Wybór opcji „Dodaj do koszyka” nie stanowi przyjęcia oferty ani potwierdzenia jej otrzymania i nie jest wiążące ani dla Sprzedającego, ani dla Kupującego. Użytkownik może w każdej chwili usunąć z koszyka każdą wybraną ofertę. W koszyku Kupujący ma możliwość weryfikacji treści Zamówienia. Zamówienie zawiera informacje dotyczące zasad i terminów płatności, zasad i kosztów transportu oraz termin realizacji zamówienia. W zamówieniu Użytkownik może mieć prawo do ustalenia formy płatności oraz określenia zasad i kosztów transportu.
 4. Umowa – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość za pośrednictwem artsento.pl bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, a z wykorzystaniem jednego bądź większej ilości środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia Umowy włącznie.
 5. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 6. Administrator danych osobowych – Daria Ziółkowska i Mateusz Ziółkowski, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą: ARTSENTO s.c. Daria Ziółkowska, Mateusz Ziółkowski, ul. Kasprowicza 23, 43-502 Czechowice-Dziedzice.
 7. Treść cyfrowa – plik bądź pliki w formie cyfrowej, które nie są utrwalone na trwałym nośniku.
 8. Lead Magnet – treści cyfrowe, które dostarczane są przez Sprzedającego w zamian za przekazanie danych osobowych na podstawie Umowy o dostarczenie Lead Magnet.
 9. Umowa o dostarczenie Lead magnet/Umowa o LM – umowa w przedmiocie dostarczenia Treści cyfrowych w zamian za przekazane dane osobowe, której szczegółowe warunki zostały sprecyzowane w paragrafie niniejszego Regulaminu pod tytułem „Lead Magnet”. Na jej podstawie Sprzedający dostarcza zainteresowanemu Lead Magnet w zamian za przedstawione przez niego dane osobowe w postaci adresu e-mail.
 10. Newsletter – Lead magnet, który dostarczany jest nieodpłatnie przez Sprzedającego w sposób ciągły
  i obejmuje przekazywanie treści handlowych, marketingowo-promocyjnych oraz edukacyjnych zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszego Regulaminu

  §2

Postanowienia ogólne

 1. Sklep artsento.pl prowadzony i administrowany jest przez Sprzedającego (także w zakresie dotyczącym danych osobowych). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego – w tym o celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują w Polityce prywatności.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług polegających na możliwości korzystania przez Użytkowników z serwisu artsento.pl. Ponadto określa sposób i warunki zawierania w ramach serwisu artsento.pl umów sprzedaży, szczegółowo określając czynności techniczne prowadzące do jej zawarcia. Przedmiotowy Regulamin został stworzony na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a także w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
 3. Sklep artsento.pl prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową w domenie artsento.pl.
 4. Celem prowadzenia sklepu artsento.pl jest umożliwienie Użytkownikowi zapoznanie się z Towarami oraz usługami oferowanymi przez Sprzedającego, w tym z ich cenami i dostępnością oraz zawieranie na odległość umów sprzedaży Towarów i usług.
 5. Korzystanie ze sklepu artsento.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Kupującego wymagań technicznych określonych w § 3 Regulaminu.
 6. Kupujący może w każdym czasie uzyskać dostęp do aktualnej wersji niniejszego Regulaminu pod adresem artsento.pl, a także w każdym czasie sporządzić jego wydruk.
 7. Sprzedający oświadcza, że nie jest w stanie zapewnić, by opinie wyrażone w przedmiocie Towarów, które zostały opublikowane w social mediach Sklepu internetowego pochodziły wyłącznie od konsumentów, którzy faktycznie dokonali zakupu Towaru w artsento.pl.
 8. Sprzedający oświadcza, że nie korzysta z algorytmów, które dostosowują cenę Towarów w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

  §
  3

Wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z serwisu artsento.pl

 1. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu artsento.pl to: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Opera, Chrome, Safari), a także klawiatura bądź inne urządzenie wskazujące, które umożliwia poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Kupujący zobligowany jest do posiadania aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 2. Sprzedający informuje, iż podczas korzystania z usług sklepu artsento.pl za pośrednictwem komputera lub urządzenia mobilnego, instalowane są pliki typu „cookies”. Instalacja plików jest konieczna dla prawidłowego świadczenia usługi. Więcej informacji o plikach cookies.

  §
  4

Informacje o towarach, usługach i cenach

 1. Wszelkie informacje o oferowanych przez sklep artsento.pl Towarach oraz usługach zamieszczone są na stronie internetowej www.artsento.pl. Rzeczone informacje są zamieszczone wraz z wiadomościami dotyczącymi właściwości i cen towarów oraz usług. Zdjęcia i opisy towarów zaprezentowane na stronie sklepu artsento.pl podlegają ograniczeniom technicznym i mają na celu jedynie umożliwienie Kupującemu wytworzenia sobie ogólnego wyobrażenia o wyglądzie, właściwościach i parametrach towaru. W szczególności wygląd określonego towaru na zdjęciach przedstawionych na stronie Sprzedającego może różnić się od wyglądu towaru w rzeczywistości, które to różnice mogą wynikać m.in. warunków oświetlenia, naturalnych właściwości surowca, ustawień monitora czy ograniczeń w zakresie fotografii. Opis techniczny towaru może zawierać uproszczenia, które wiążą się z zapewnieniem Kupującym jego czytelnej wersji.
 1. Kupujący mają możliwość korzystania z artsento.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kupującym oraz złożonych przez niego Zamówieniach. Świadczenie usług w ramach zarejestrowanego Konta ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z artsento.pl dotyczącą Konta w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości na adres email: kontakt@artsento.pl zawierającej oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Powyższe nie obejmuje sytuacji, w których artsento.pl jest w trakcie realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego – w takim przypadku rozwiązanie umowy nastąpi z chwilą zrealizowania Zamówienia.
 2. W celu dokonania rejestracji i utworzenia Konta należy kliknąć w zakładkę widniejącą w prawym górnym rogu strony Sklepu internetowego. Kolejno, należy w treści rubryki rejestracyjnej wskazać adres e-mail, na który zostanie odnośnik do ustawienia nowego hasła do utworzonego Konta. Kupujący ma możliwość zmiany hasła klikając w zakładkę „Szczegóły konta”. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Kupującym a artsento.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez artsento.pl na warunkach określonych w Regulaminie.
 1. Ceny towarów i usług zamieszczane są przy opisie towarów i usług. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sprzedającego podawane są w złotych polskich i zawierają krajowy podatek VAT. Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT lub paragon. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.
 2. Koszty przesyłki na terenie Polski podane są odrębnie dla każdego Zamówienia odpowiednio po kliknięciu ikonki „Koszyk”. Dodatkowo podstawowy cennik dostaw znajduje się na stronie www.artsento.pl w zakładce „Czas realizacji i koszty dostawy” widniejącej na stopce strony.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w opisach i cenach towarów i usług. Uprawnienie to pozostaje bez wpływu na ceny towarów, które zostały zamówione przed datą dokonania zmian.

  §
  5

Użytkownicy

 1. Użytkownikami korzystającymi z serwisu artsento.pl w charakterze Kupujących mogą być jedynie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Użytkownikiem korzystającym z serwisu artsento.pl w charakterze Sprzedającego jest wyłączenie Daria Ziółkowska i Mateusz Ziółkowski, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą: ARTSENTO s.c. Daria Ziółkowska, Mateusz Ziółkowski z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach.
 3. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania treści niniejszego regulaminu oraz zobowiązani do niezwłocznego informowania Sprzedającego o każdym naruszeniu Regulaminu przez innych Użytkowników.

  §
  6

Procedura składania zamówień

 1. Kupujący może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie artsento.pl przez złożenie Zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową www.artsento.pl.
 2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Kupującego niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed zakończeniem zamówienia. Brak akceptacji przez Kupującego niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem artsento.pl.
 3. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Kupującego jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.
 4. Kupujący dokonuje wyboru towaru i jego ilości klikając na przycisk „Dodaj do koszyka”. Klikając w ikonkę koszyka oraz klikając w przycisk „Zobacz koszyk” Klient będzie mógł zweryfikować ilość wybranych towarów znajdujących się w Koszyku, ich cenę jednostkową, wartość oraz łączna wartość całego zamówienia przy uwzględnieniu wybranej formy dostawy.
 5. Powtarzając wyżej wymienioną procedurę Kupujący może gromadzić w koszyku kolejne towary oraz modyfikować ich ilość.
 6. Kupujący ma możliwość kontynuowania zakupów klikając przycisk „Kontynuuj zakupy” po dodaniu towaru do koszyka.
 7. Po dodaniu do koszyka wszystkich zamawianych towarów i ostatecznym sprawdzeniu jego zawartości, Kupujący przechodzi do dalszej części procedury zamawiania. Na tym etapie Kupujący, jeżeli chce kontynuować zakupy winien kliknąć przycisk „Przejdź do płatności”, gdzie następnie ma możliwość wyboru formy złożenia zamówienia oraz sposobu dostawy towaru. Kupujący ma możliwość kontynuować poprzez zakupy bez rejestracji, wypełniając rubryki formularza „Dane płatności” lub zalogować się przy pomocy posiadanego Konta klikając w zakładkę „Kliknij tutaj aby się zalogować”, jak również założyć Konto, klikając w checkbox „Stworzyć konto?”.
 8. W formularzu zamówienia należy wskazać:
  1. imię, nazwisko, adres Kupującego;
  2. numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej;
  3. dane odbiorcy oraz adres, na który towar ma zostać dostarczony.
 9. Po złożeniu zamówienia oraz złożeniu oświadczenia w przedmiocie zapoznania się z Regulaminem, Kupujący finalizuje transakcję klikając w zakładkę „Kupuję i płacę” gdzie zostaną mu udostępnione dane do wykonania płatności lub zostanie przekierowany na inną stronę właściwą dla wybranego przez siebie sposobu płatności.
 10. W trakcie procedury składania Zamówienia, aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Kupuję i płacę” Kupujący ma możliwość modyfikowania Zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, adresu i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia.
 11. Złożenie Zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie artsento.pl oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.
 12. Po złożeniu przez Kupującego Zamówienia, na adres poczty elektronicznej, wskazany w formularzu Zamówienia, zostanie niezwłocznie wysłana przez artsento.pl wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości elektronicznej od artsento.pl z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zawarta zostaje umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a artsento.pl.
 13. Kupujący, który przy składaniu Zamówienia wybrał płatność przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem), zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony towar. W przypadku braku odbioru przesyłki, o której mowa w zdaniu pierwszym i zwrotu przesyłki do Sprzedającego, Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 90 dni od dnia otrzymania zwrotu przesyłki, a Kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów wysyłki oraz powrotu paczki w wysokości łącznie 31,80 zł na rachunek bankowy Sprzedającego.
 14. W przypadku braku odbioru przesyłki nadanej za pośrednictwem przesyłki kurierskiej lub „punktu odbioru paczkomat” oraz zwrotu towaru do Sprzedającego, Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 90 dni od dnia zwrotu przesyłki, a Kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów powrotu paczki stanowiących równowartość kosztów wysyłki towaru zgodnie ze sposobem dostawy, który został wybrany przez Kupującego.
 15. Możliwe są następujące formy płatności:
 • przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze Towaru.
 • płatność online – płatność jest realizowana poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę: PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań – realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu przez Sprzedającego informacji z systemu paybylink.pl o dokonaniu płatności przez Kupującego;
 • płatność kartą – operatorem kart płatniczych jest PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań – realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu przez Sprzedającego informacji z systemu paybylink.pl o dokonaniu płatności przez Kupującego.
 • Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
 1. Dodanie Towaru do Koszyka nie oznacza jego rezerwacji. Dopiero w momencie skutecznego i natychmiastowego opłacenia Zamówienia za pośrednictwem udostępnionych przez Sprzedającego form płatności lub wybierając formę płatności „przy odbiorze” Kupujący uzyskuje pewność, że wybrany Towar został zarezerwowany na jego rzecz.
 2. Sprzedający dokłada wszelkich starań, by zagwarantować Kupującym aktualne informacje w zakresie dostępności Towarów, jednak w przypadku, gdy w trakcie składania Zamówienia, wybrany przez Kupującego Towar został wyprzedany, Kupujący zostanie poinformowany o braku dostępności określonego Towaru na etapie finalizacji procesu składania Zamówienia.
 3. Świadczenie przez artsento.pl usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Kupującym składania zamówień na towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem artsento.pl jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez artsento.pl, albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania zamówień za pośrednictwem artsento.pl. 

  §
  7

Realizacja zamówienia

 1. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich).
 2. Kupujący ponosi koszty dostawy Towaru, które określone są w cenniku wskazanym na stronie www.artsento.pl w zakładce „Czas realizacji i koszty dostawy” oraz wyszczególnione na etapie składania Zamówienia.
 3. Towary zamówione za pośrednictwem artsento.pl dostarczane są do miejsca wskazanego przez Kupującego w dni robocze.
 4. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy, natomiast gdy towar jest produkowany według specyfikacji Kupującego, okres ten obejmuje również wyprodukowanie zamówionego towaru.
 1. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni, przy czym w przypadku zamówienia kilku towarów, dla których czas realizacji zamówienia jest różny, Sprzedający zastrzega, że termin realizacji zamówienia będzie liczony dla produktu z najdłuższym czasem realizacji.
 2. W dniu wysłania Zamówienia do Klienta, Sprzedający przekazuje za pośrednictwem poczty e-mail Kupującego informację potwierdzającą nadanie przesyłki.
 1. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji, gabarytach lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno Zamówienie, sklep artsento.pl może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, koszt dostawy podany Kupującemu przy składaniu zamówienia może ulec zmianie. Po przedstawieniu Kupującemu ostatecznych kosztów dostawy, Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy, jeśli nie zaakceptuje przedstawionych kosztów.

  §
  8

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca-konsument mają prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny (z wyłączeniem przypadków o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.)
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca-konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument lub Przedsiębiorca-konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, poprzez wysłanie pisma pocztą na adres: ul. Kasprowicza 23, 43-502 Czechowice-Dziedzice lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@artsento.pl. Do oświadczenia o odstąpieniu należy dołączyć uprzednio otrzymaną fakturę VAT.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być połączone z fizycznym zwrotem towaru. Do odstąpienia od umowy Konsument oraz Przedsiębiorca-konsument może posłużyć się formularzem odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, sklep artsento.pl zwraca wszystkie otrzymane płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca-konsument wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. Artsento.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy-konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy-konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Towar należy odesłać na adres: ul. Kasprowicza 23, 43-502 Czechowice-Dziedzice niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożona została informacja o odstąpieniu od niniejszej umowy.
 7. Konsument oraz Przedsiębiorca-konsument ponoszą bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Konsument oraz Przedsiębiorca-konsument odpowiadają tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech oraz funkcjonowania rzeczy.
 8. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zwartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku zamówienia towaru, wyprodukowanego według indywidualnych potrzeb Kupującego, zgodnie z przekazaną przez niego specyfikacją
 10. Zwracany produkt nie może nosić śladów używania lub być uszkodzony, dotyczy to także opakowania oraz ewentualnej folii ochronnej.


 • §9

Niezgodność Towaru z Umową

 1. Sprzedający dostarczają Towary zgodnie z Umową. Jeśli Towar jest niezgodny z Umową, Sprzedający odpowiadają wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy-konsumenta za doprowadzenie do ich zgodności z mową na podstawie przepisów rozdziału 5a Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedający w okresie dwóch lat od dostarczenia Towaru Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-konsumentowi ponosi odpowiedzialność z tytułu braku zgodności Towaru z Umową. Niezgodność z Umową występuje jeśli:

  a. Opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność Towaru są niezgodne z Umową;
  b. Towar nie jest przydatny do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-konsumentowi i o którym to celu powiadomił Sprzedającego najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który to cel Sprzedający zaakceptował;
  c. Towar nie nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju.
  d. Towar nie zapewnia trwałości i bezpieczeństwa, których można się spodziewać dla tego rodzaju Towarów lub nie występuje w określonej ilości, chyba że Sprzedający wykaże, iż:

 • nie wiedział o danym zapewnieniu publicznym i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;
 • przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakiej publiczne zapewnienie zostało złożone lub w porównywalny sposób;
 • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy-konsumenta o zawarciu umowy;

  e. Towar nie został dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca konsument może rozsądnie oczekiwać;
  f. Towar nie odpowiada wzorowi lub próbce udostępnionej przed zakupem;
  g. Brak zgodności Towaru z umową wynika z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli zostało ono przeprowadzone przez Sprzedającego lub na jego odpowiedzialność lub niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-konsumenta było wynikiem błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedającego.

  3. W przypadku niezgodności Towaru z Umową, Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-konsumentowi przysługuje wobec Sprzedającego roszczenie o doprowadzenie do zgodności z Umową poprzez naprawę lub wymianę Towaru na nowy. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca-konsument żąda naprawy, lub może dokonać naprawy gdy Konsument lub Przedsiębiorca-konsument żąda wymiany, lub odmówić doprowadzenia do zgodności z umową jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy-konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

  4. Konsument lub Przedsiębiorca-konsument może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od Umowy jeżeli:

  a. Sprzedający odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową zgodnie z pkt. 3 zdanie 2 powyżej;
  b. Sprzedający nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub doprowadzenie do zgodności z Umową wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy-konsumenta;
  c. Sprzedający nie odebrał Towaru udostępnionego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-konsumenta.
  d. Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z Umową, a Sprzedający nie zdemontował Towaru, lub zdemontował ale nie zamontował go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany, albo nie zlecił wykonania tych czynności na swój koszt;
  e. Brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową;
  f. Brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy, bez uprzedniego skorzystania z możliwości naprawy lub wymiany Towaru;
  g. Z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy-konsumenta.

  5. Konsument lub Przedsiębiorca-konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.

  6. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy, Konsument lub Przedsiębiorca-konsument może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów lub w odniesieniu do innych Towarów nabytych wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca-konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.

  7. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą: konsumencką oraz na rzecz Przedsiębiorcy-konsumenta, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym. W przypadku transakcji realizowanych z podmiotami niebędącymi Konsumentami lub Przedsiębiorcami-konsumentami Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat.

  8. Sprzedający oświadczają, że odcień, szlif oraz kształt kamieni naturalnych jest ich niepowtarzalną cechą charakterystyczną i w tym zakresie poszczególne produkty mogą nieznacznie różnić się od siebie pod względem tekstury, odcienia bądź rozmiaru, co świadczy wyłącznie o naturalności i wyjątkowości cech estetycznych kamieni naturalnych jako surowca i w tym zakresie nie stanowi niezgodności z umową w rozumieniu przepisów ustawy o prawach konsumenta.

  9. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, pisząc wiadomość e-mail na adres: kontakt@artsento.pl, lub w formie pisemnej na adres artsento.pl ul. Kasprowicza 23, 43-502 Czechowice-Dziedzice. Dla złożenia reklamacji, Kupujący może posłużyć się formularzem reklamacyjnym, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

  10. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej lub adres do korespondencji, na którą wysłana ma zostać odpowiedź na reklamację, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, dokumentacja fotograficzna, żądanie Kupującego, a także preferowany przez Kupującego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu.

  11. Sklep artsento.pl rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji

  12. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, artsento.pl zwróci się do Kupującego o uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Reklamacja jest uznana za złożoną w dacie uzupełnienia żądanych braków

  13. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Kupującego wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi sklep artsento.pl. W celu odesłania zakupionego produktu Kupujący powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia

  14. Sprzedający zwracają kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny. W przypadku odstąpienia od umowy, jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta lub Przedsiębiorcy-konsumenta, może on wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  15. W przypadku dostarczenia towarów za pośrednictwem wyspecjalizowanego przewoźnika (np. kurier) Kupujący stwierdzający powstanie szkody transportowej jest obowiązany wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika. Protokół reklamacyjny spisany w obecności kuriera, uprawnia do zgłaszania reklamacji, co do ilości lub uszkodzeń mechanicznych.

  §
  10

Towary mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub Sprzedającego, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Okres, na który udzielona została gwarancja w odniesieniu do poszczególnych Towarów, widnieje w jego opisie na stronie internetowej artsento.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

 
§11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Kupujący będący Konsumentem jest uprawniony do skorzystania z pozostałych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji obejmujących w szczególności:

a. Internetową platformę ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ – przy zgłoszeniu należy podać adres e-mail Sprzedającego tj. kontakt@artsento.pl;

b. Bezpłatną pomoc miejskiego lub powiatowego Rzecznika Konsumentów.

§
12

Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedające świadczy na rzecz Kupujących za pomocą drogi elektronicznej dodatkowe usługi nieodpłatne.
  a. Formularz kontaktowy;
  b. Newsletter;
  c. Prowadzenie Konta Kupującego.
 2. Usługi o których mowa w § 12 pkt. 1 powyżej są świadczone siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę. Sprzedający jest uprawniony do wyboru i zmiany rodzaju form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmian Regulaminu.
 3. Usługa formularza kontaktowego dostępna jest po kliknięciu w zakładkę „Kontakt” i umożliwia wysyłanie wiadomości do Sprzedającego.
 4. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi adres swojej poczty elektronicznej wykorzystując do tego formularz rejestracyjny dostępny po kliknięciu w zakładkę „Logowanie/Rejestracja”. Usługa Newsletter obejmuje przesyłanie przez Sprzedającego na adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających informacje o nowych produktach lub promocjach obowiązujących w ofercie Sprzedającego. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Kupującego.
 5. Usługa prowadzenia Konta dostępna jest po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i obejmuje udostępnienie Kupującemu dedykowanego panelu w ramach artsento.pl, który umożliwia w szczególności modyfikację danych które podał na etapie rejestracji, śledzenie stanu realizacji Zamówienie oraz weryfikację historii złożonych zamówień. Kupujący, który dokonał rejestracji może pod adresem kontakt@artsento.pl zgłosić żądanie usunięcia Konta, które Sprzedający realizuje w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.
 6. Wszelkie reklamacje w zakresie realizacji usług, o których mowa w § 12 należy zgłaszać Sprzedającemu pod adresem kontakt@artsento.pl.

  §
  13

Uprawnienia Sprzedającego

 1. Sklep artsento.pl ma prawo zawiesić na czas określony albo nieokreślony możliwość składania nowych zamówień przez Kupującego w przypadku, gdy jego działania naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię sklepu artsento.pl lub w inny sposób mu szkodzą.
 2. Sprzedający nie wyklucza czasowego zawieszenia świadczenia usługi dostępu do serwisu z przyczyn od Sprzedającego niezależnych, ponadto zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia świadczenia ww. usługi w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy. 

  §
  14

Lead Magnet

 1. Sprzedający daje możliwość zawarcia Umowy o dostarczenie Lead Magnet na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie Regulaminu.
 2. Na potrzeby przedmiotowego paragrafu, przez Lead Magnet należy rozumieć Treść cyfrową będącą Newsletterem.
 3. Zawarcie Umowy o LM polega na dostarczeniu bezpłatnego Newslettera przez czas nieokreślony – do czasu wypowiedzenia Umowy o LM. Sprzedający dostarcza Lead Magnet niezwłocznie po zawarciu Umowy o LM tj. po przekazaniu przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy-konsumenta danych osobowych, akceptacji niezbędnego checboxa, a następnie kliknięciu przycisku „Subskrybuj”. Po przeprowadzeniu ww. czynności, Konsument oraz Przedsiębiorca-konsument otrzymają wiadomość e-mail, która potwierdzi zapis do Newslettera. W przypadku, jeśli Konsument oraz Przedsiębiorca-konsument nie otrzyma wiadomości e-mail potwierdzającej zapis na Newsletter, proszony jest o weryfikację skrzynki SPAM. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek problemów technicznych, Konsument oraz Przedsiębiorca-konsument proszony jest o kontakt ze Sprzedającym.
 4. Newsletter będzie dostarczany Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy-konsumentowi za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres wskazany podczas zapisu do subskrybcji.
 5. Sprzedający nie zapewnia aktualizacji dla Lead Magnet, ze względu na fakt, iż nie są one konieczne dla zachowania zgodności Lead Magnet z Umową o LM. W przypadku, gdyby dany Lead Magnet wymagał specjalistycznego oprogramowania, Sprzedający przedstawi w tym zakresie stosowną informację każdorazowo w ramach opisu wybranego Lead Magnet.
 6. Konsument oraz Przedsiębiorca-konsument mogą wypowiedzieć Umowę o LM w każdym momencie, poprzez kliknięcie w zakładkę „Wypisz mnie z Kryształowego Newslettera” widniejącą w treści wiadomości e-mail. Wszelkie dane osobowe otrzymane w związku z zawarciem Umowy o LM będą przetwarzane przez czas, w którym Sprzedający świadczy usługę dostarczania Newslettera, jak również w celu archiwizacji tj. dla wykazania faktu zawarcia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-konsumenta Umowy o LM.
 7. Odpowiedzialności Sprzedającego za zgodność Lead Magnet z Umową o LM kształtuje się w następujący sposób:

  a. Lead Magnet dostarczane w sposób ciągły – Sprzedający odpowiada przez cały czas, w którym dostarcza Lead Magnet;

  b. Lead Magnet dostarczane jednorazowo bądź częściami – przez okres dwóch lat od umożliwienia dostępu do danej Treści cyfrowej poprzez np. udostępnienie linku, pobranie pliku/plików.

 8. W przypadku, gdy Lead Magnet jest niezgodny z Umową o LM, Konsument oraz Przedsiębiorca-konsument są uprawnieni do żądania doprowadzenia Lead Magnet do zgodności z Umową o LM. Przez niezgodność Lead Magnet z Umową o LM rozumie się sytuację, w której:

  a. Opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji Lead Magnet są niezgodne z Umową o LM;
  b. Lead Magnet nie jest przydatny do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-konsumentowi i o którym to celu powiadomił Sprzedającego najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który to cel Sprzedający zaakceptował;
  c. Towar nie nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się Lead Magnet tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  d. Lead Magnet nie występuje w określonej ilości i nie ma takich cech – w tym funkcjonalności, kompatybilności, dostępności, ciągłości i bezpieczeństwa – jakie są typowe dla Lead Magnet tego rodzaju i których Konsument oraz Przedsiębiorca-konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Lead Magnet oraz publiczne zapewnienia składane przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedający wykaże, iż:

 • nie wiedział o danym zapewnieniu publicznym i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;
 • przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakiej publiczne zapewnienie zostało złożone lub w porównywalny sposób;
 • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy-konsumenta o zawarciu umowy;

  e. Lead Magnet nie został dostarczony z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca-konsument może rozsądnie oczekiwać;
  f. Lead Magnet nie jest zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-konsumentowi przed zawarciem Umowy o LM.

  9. Konsument oraz Przedsiębiorca-konsument są uprawnieni do wezwania Sprzedającego do dostarczenia Lead Magnet, w przypadku, gdy Sprzedający zaniecha wykonania tego zobowiązania. W przypadku braku dostarczenia przez Sprzedającego Lead Magnet niezwłocznie lub w dodatkowo wyznaczonym czasie, który zostanie uzgodniony wspólnie przez strony, Konsument oraz Przedsiębiorca-konsument może odstąpić od Umowy o LM. Konsument oraz Przedsiębiorca-konsument mogą odstąpić od Umowy o LM również bez wzywania do dostarczenia Lead Magnet. Złożenie oświadczenia, o którym mowa powyżej następuje poprzez złożenie Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o LM.

  10. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową o LM w zakresie Lead Magnet dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili jego dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domiemywa się, że brak zgodności Lead Magnet z Umową o LM, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Lead Magnet istniał w chwili jego dostarczenia.

  11. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową o LM w zakresie Lead Magnet dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową o LM miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności Lead Magnet z Umową o LM nastąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

  12. Jeżeli Lead Magnet jest niezgodne z Umową o LM, Konsument oraz Przedsiębiorca-konsument mogą żądać doprowadzenia do ich zgodności z Umową o LM. Sprzedający może odmówić doprowadzenia Lead Magnet do zgodności z Umową o LM, jeżeli doprowadzenie do zgodności Lead Magnet z Umową o LM jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego.

  13. Sprzedający doprowadza Lead Magnet do zgodności z Umową o LM w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-konsumenta o braku zgodności z Umową o LM i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta oraz Przedsiębiorcy-konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim jest wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Lead Magnet do zgodności z Umową o LM ponosi Sprzedający

  14. Konsument oraz Przedsiębiorca-konsument zobowiązani są do współpracy ze Sprzedających w uzasadnionym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności Lead Magnet z Umową o LM wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta bądź Przedsiębiorcy-konsumenta. W przypadku braku współpracy, domniemania, o których mowa w pkt. 10 i 11 powyżej, nie mają zastosowania.

  15. Ze względu na fakt, iż Umowa o LM ma charakter nieodpłatny, Konsument oraz Przedsiębiorca-konsument nie mogą żądać obniżenia ceny. Konsument oraz Przedsiębiorca-konsument mogą odstąpić od Umowy o LM w przypadku, gdy:

  a. Doprowadzenie do zgodności Lead Magnet z Umową o LM jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedającego, uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Lead Magnet z Umową o LM oraz wartość Lead Magnet zgodnych z Umową o LM;
  b. Sprzedający nie doprowadził Lead Magnet do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany o braku zgodności z Umową o LM i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta czy Przedsiębiorcy-konsumenta;
  c. Brak zgodności Lead Magnet z Umową o LM występuje nadal mimo, że Sprzedający próbował doprowadzić Lead Magnet do zgodności z Umową o LM;
  d. Brak zgodności Lead Magnet z Umową o LM jest na tyle istotny, że uzasadnia niezwłoczne odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z roszczenia w przedmiocie doprowadzenie Lead Magnet do zgodności z Umową o LM;
  e. Z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Lead Magnet do zgodności z Umową o LM w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy-konsumenta.

  16. Reklamacje w zakresie niezgodności Lead Magnet z Umową o LM Konsument oraz Przedsiębiorca-konsument mogą złożyć na dane kontaktowe Sprzedającego, który rozpatrzy przedstawione zgłoszenie w terminie 14 dni liczonyh od dnia następującego po dniu otrzymania informacji o reklamacji. Informacja o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego zostanie przekazana na adres e-mail wskazany w ramach reklamacji.
  17. W przypadku Lead Magnet będącym Newsletterem, Sprzedający zastrzega możliwość jego zmiany w przypadku podjęcia działań wynikających z chęci zmiany strategii, jego rozwoju czy dostosowania jego treści i kształtu do kierunku rozwoju prowadzonej przez Sprzedającego działalności gospodarczej czy potrzeby zwiększenia liczby jego subskrybentów. W przypadku takie zmiany, Sprzedający poinformuje Konsumenta oraz Przedsiębiorcę-konsumenta o terminie i zakresie wprowadzanych zmian na adres e-mail wskazany na etapie zawarcia Umowy o LM.
  18. W przypadku jeśli zmiana, o której mowa w pkt. 17 powyżej ma charakter istotny oraz w sposób negatywny wpływa na dostęp Konsumenta lub Przedsiębiorcy-konsumenta do Newslettera, jest on uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o LM ze skutkiem natychmiastowym, poprzez kliknięcie zakładki „Wypisz mnie z Kryształowego Newslettera”, który znajduje się w treści otrzymanej przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcę-konsumenta wiadomości elektronicznej.
  19. Konsument oraz Przedsiębiorca-konsument mogą wypowiedzieć Umowę o LM w każdej chwili, bez zachowania okresy wypowiedzenia. W tym celu konieczne jest złożenie Sprzedającemu stosownego oświadczenia bądź kliknięcie przycisku znajdującego się w treści otrzymywanych wiadomości e-mail: „Wypisz mnie z Kryształowego Newslettera”, który anuluje subskrybcję Newslettera.

 
§15

Postanowienia końcowe

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu artsento.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej artsento.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 2. Umowy zawierane za pośrednictwem artsento.pl zawierane są w języku polskim.
 3. pl honoruje wszelkie prawa określone w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach Ustawy Kodeks cywilny oraz Ustawy o prawach konsumenta. Postanowienia mniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw wynikających z przepisów prawa.
 4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez sklep artsento.pl w ramach artsento.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
 5. Sprzedający oświadcza, że odmawia wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 6. Spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Kupującym niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą-konsumentem będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe według siedziby Sprzedającego.
 7. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 8. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej artsento.pl w zakładce Regulamin pod adresem www.artsento.pl. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem artsento.pl następuje poprzez przesłanie Kupującemu na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w sklepie internetowym, treści zawartej umowy.
 9. Sklep artsento.pl oświadcza, iż zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do funkcjonalności serwisu, w tym wprowadzenia nowych jego funkcjonalności.
 10. pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem artsento.pl wiadomości o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty publikacji Regulaminu na stronie www.artsento.pl.
 11. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Kupującego.
 12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.09.2021 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 do Regulaminu artsento.pl
 2. Załącznik nr 2 do Regulaminu – Formularz odstąpienia artsento.pl
 3. Załącznik nr 3 do Regulaminu – Formularz reklamacyjny artsento.pl